Terms of Service

ข้อกำหนดการให้บริการ - ประเทศไทย
ข้อกำหนดการให้บริการนี้เป็นฉบับปัจจุบัน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566


กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ รวมถึงเอกสารแนบท้าย (“ข้อกำหนด”) ใช้บังคับกับการที่ท่าน ในฐานะผู้ใช้ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) เข้าถึงและใช้แอป เว็บไซต์ ยานพาหนะ และบริการ ที่จัดให้โดย “GCOO” (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ในประเทศไทย การที่ท่านเข้าถึงและ/หรือใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการ จะถือว่าท่านตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดฉบับนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดฉบับนี้ กรุณาอย่าเข้าถึงและ/หรือเข้าใช้แอป เว็บไซต์ ยานพาหนะ หรือบริการ นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าการใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการในประเทศใด ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศที่ท่านได้ลงทะเบียนแอปไว้ ( “ ประเทศอื่น ” ) จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับในประเทศอื่นดังกล่าว (“ ข้อกำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่น ” ) ข้อกำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่นสามารถดูได้ที่ https://www.gcoo.io

ท่านสามารถเข้าถึง และ/หรือใช้แอป เว็บไซต์ ยานพาหนะ และ/หรือบริการได้ก็ต่อเมื่อท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หากท่านอายุต่ำกว่ำ 20 ปี ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดาและ/หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ซึ่งต้องยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้และตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อ
(1) การกระทำของท่าน
(2) การฟ้องร้องดำเนินคดีใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการใด ๆ โดยท่าน และ
(3) การที่ท่านยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดาและ/หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ท่านจะต้องหยุดการเข้าถึงและ/หรือการใช้แอป เว็บไซต์ ยานพาหนะ หรือบริการ เราอาจขอให้ท่านแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการให้ความยินยอมจากบิดาและ/หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านได้ทุกเมื่อ และหากท่านไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของท่านและ/หรือระงับไม่ให้ท่านใช้หรือเข้าถึงแอป เว็บไซต์ ยานพาหนะ หรือบริการของเรา
(4) หากท่านอายุยังไม่ครบ 20 ปี โดยท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดาและ/หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน แต่ยังใช้บริการ เราจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมจากจากบิดาและ/หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านแล้ว หากการใช้บริการของท่านก่อให้เกิดความเสียหายแก่เรา หรือบุคคลอื่น บิดาและ/หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านจะต้องรับผิดร่วมด้วย

1. คำจำกัดความ และการตีความ
1.1 เว้นแต่จะมีการให้คำจำกัดความไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำจำกัดความ และ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ใช้บังคับกับข้อกำหนดฉบับนี้

2. การเข้าถึงและใช้แอป เว็บไซต์และบริการ
2.1 มีเพียง “GCOO” และผู้ใช้เท่านั้นที่เป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดฉบับนี้
2.2 ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อการรักษาความปลอดภัย ท่านจะสามารถเข้าถึงแอปเว็บไซต์ส่วนที่ ต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าถึง และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่มีการรักษาความปลอดภัย และ บริการได้ด้วยการใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อการรักษาความปลอดภัยของท่านเท่านั้น ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อการรักษาความปลอดภัยอาจ
(1)กำหนดและออกให้แก่ท่านโดยเร็ว หรือ
(2)กำหนดขึ้นโดยท่านและได้รับการยอมรับจากเราตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถือเป็นที่สุด ในเวลาใด ก็ตามเราอาจใช้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถือเป็นที่สุดในการกำหนดให้ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อการรักษาความปลอดภัยไม่สามารถใช้การได้โดยมีผลทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่าวก่อนหากเราเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อปกป้องประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และ เราจะไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่ท่านได้รับหรือได้ก่อขึ้น หรือ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับหรือด้วยเหตุแห่งการที่ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อการรักษาความปลอดภัยไม่สามารถใช้การได้ เราอาจกำหนดให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และ ท่านตกลงว่าจะเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อ มีการกำหนดให้เปลี่ยน นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะเก็บข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อการรักษาความปลอดภัยไว้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบในการรักษาบัญชีของท่านให้ปลอดภัย และ จะรับผิดสำหรับการเปิดเผย หรือ การใช้ข้อมูลยืนยันตัวตน เพื่อการรักษาความปลอดภัยของท่าน (ไม่ว่าการใช้ดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม) ท่านต้องบอกกล่าวให้เราทราบทันทีหากท่านทราบหรือมีเหตุอันควรทราบได้ว่าข้อมูลยืนยันตัวตนการรักษาความปลอดภัยของท่านถูกเปิดเผย หรือ มีการใช้ข้อมูลการยืนยันตัวตนเพื่อการรักษาความปลอดภัยของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.3 กรณีที่อาจมีการใช้/การเข้าถึง ท่านตกลงและรับทราบว่า
(2.3.1) (1) การเข้าถึง หรือ การใช้ หรือ กรณีที่อาจมีการเข้าถึง หรือ การใช้แอป เว็บไซต์ ยานพาหนะ และ/หรือ บริการ และ/หรือ (2) ข้อมูล คำสั่ง หรือการสื่อสาร ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ ที่ใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อการรักษาความปลอดภัยของท่าน จะถือว่าเป็น (1) การเข้าถึงหรือการใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการโดยท่าน และ/หรือ (2.3.2) ข้อมูล คำสั่ง หรือการสื่อสารที่ท่านส่งและให้โดยชอบ แล้วแต่กรณี และ
(2.3.2) (1) การเข้าถึงหรือการใช้ หรือกรณีที่อาจมีการเข้าถึงหรือการใช้แอป เว็บไซต์ ยานพาหนะ และ/หรือบริการ และ/หรือ (2) การให้ข้อมูล คำสั่ง หรือการสื่อสาร ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ ที่ใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อการรักษาความปลอดภัยของท่าน จะมีผลผูกพันท่านและท่านตกลงว่าเรา (และผู้ให้บริการของเรา) จะมีสิทธิ(แต่ไม่มีหน้าที่) ในการกระทำการตามหรือโดยอ้างอิงจากการเข้าถึงหรือการใช้ หรือการให้ข้อมูล คำสั่ง หรือการสื่อสารดังกล่าว และ/หรือดำเนินการให้ท่านรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียว เสมือนว่าท่านมีการเข้าถึงหรือการใช้ หรือมีการส่งหรือให้ข้อมูล คำสั่ง หรือการสื่อสารดังกล่าวด้วยตนเอง

3. แอป เว็บไซต์ และบริการ
3.1 ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ ท่านตกลงว่าจะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ประกาศ หลักเกณฑ์ การปฏิบัติและนโยบาย และ ข้อแนะนำการปฏิบัติใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการ (รวมถึงแนวปฏิบัติตามที่ ให้คำจำกัดความไว้) และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เราออกเป็นครั้งคราว เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติ ประกาศ หลักเกณฑ์ การปฏิบัติ และ นโยบาย ตลอดจนข้อแนะนำการปฏิบัติดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราจะประกาศแนวปฏิบัติ ประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติและนโยบาย และ ข้อแนะนำการปฏิบัติที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระบุวันที่ที่การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว เริ่มมีผลบังคับไว้บนแอปและ/หรือเว็บไซต์ หรือในลักษณะอื่นใดตามความเหมาะสม โดยมีระยะเวลาการบอกกล่าวตามสมควร แนวปฏิบัติ ประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติและนโยบาย และ ข้อแนะนำการปฏิบัติที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใน และนับจากวันดังกล่าวเป็นต้นไป และ จะถือว่าท่านรับทราบและผูกพันตนตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อเอกสารใด ๆ ข้างต้นเมื่อ มีการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไว้บนแอปและ/หรือเว็บไซต์และนับจากวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับเป็นต้นไป
3.2 การใช้แอป เว็บไซต์ และบริการ โดยไม่กระทบต่อขอบเขตของข้อ 3.1 ท่านรับทราบและตกลงดังนี้
(3.2.1) ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดฉบับนี้
(3.2.2)ภายใต้บังคับของข้อกำหนดอื่นใดตามที่ระบุอยู่ในแอป แนวปฏิบัติ หรือในข้อ 3.2(3.2.15) ท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือ หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านได้รับความยินยอมจากบิดาและ/หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านแล้ว ซึ่งยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้และตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อ (1)การกระทำของท่าน (2) การฟ้องร้องดำเนินคดีใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการใด ๆ โดยท่าน และ (3) การที่ท่านยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้
(3.2.3)ยานพาหนะจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเราเสมอ และ เรามีสิทธิที่จะกลับเข้าครอบครองและเคลื่อนย้ายพาหนะได้ทุกเมื่อ
(3.2.4) ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม (1)ท่านจะต้องเป็นผู้ใช้ยานพาหนะที่ท่านได้เช่าไปแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องไม่ให้เช่า อนุญาต หรือจัดให้บุคคลภายนอกใด ๆ ใช้ยานพาหนะดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และ (2)ท่านจะใช้ยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางส่วนบุคคลเท่านั้น และ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ แนวปฏิบัติ รวมทั้งประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติและนโยบายและข้อแนะนำการปฏิบัติใด ๆ ที่เราออกเป็นครั้งคราว
(3.2.5) ท่านจะไม่ (และจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าบุคคลใดก็ตามจะไม่) (1) ก่อภาระผูกพันไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามต่อยานพาหนะ (2)เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนส่วนใด ๆ ของยานพาหนะ และ/หรือ (3) ปรับเปลี่ยน นำออก ทำให้เห็นไม่ชัด ลบ หรือเปลี่ยนแปลงประกาศ เครื่องหมาย หมายเลข ป้าย โลโก้ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อการระบุ ที่ติดไว้บนหรือใช้กับยานพาหนะ
(3.2.6) ในกรณีที่พบว่ามีการปรับเปลี่ยน/ความชำรุดบกพร่องใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ (3.2.5)ท่านต้องรายงานให้ “GCOO” ทราบผ่านทางแอปหรือส่งอีเมล info@thaipm.io หรือ line @gcoo เบอร์ติดต่อ 02-079-1103 และ หยุดการใช้ยานพาหนะนั้นทันที
(3.2.7) ท่านต้องปกป้องและรักษายานพาหนะ (รวมถึงจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ) ในระหว่างที่ยานพาหนะอยู่ในความครอบครองของท่าน
(3.2.8) ท่านคุ้นเคยกับการใช้งานยานพาหนะเป็นอย่างดี และ ต้องรับผิดชอบในการดำเนินการให้มั่นใจ ได้ว่าการใช้งานยานพาหนะเป็นไปอย่างปลอดภัยตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ การใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ เหมาะสมฯลฯ ด้วย
(3.2.9) ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และ ตกลงว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลดังกล่าว
(3.2.10) ท่านจะเข้าถึงและ/หรือใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและในลักษณะที่ถูกกฎหมายเสมอ อีกทั้งตกลงว่าการกระทำใด ๆ ของท่านเกี่ยวกับบริการจะเป็นไปโดยสุจริต
(3.2.11)ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับทั้งปวงของประเทศที่มีการใช้บริการ ที่มีผลบังคับอยู่ ณ เวลาที่ท่านใช้บริการ
(3.2.12) ท่านจะใช้งานยานพาหนะอย่างปลอดภัยและคำนึงถึงผู้อื่น และจะระมัดระวังผู้ใช้ทางเท้าหรือผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น ๆ ด้วย
(3.2.13) หากกฎหมายกำหนด ท่านต้องสวมหมวกนิรภัยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อยู่เสมอ โดยต้องสวมใส่และรัดสายไว้อย่างเหมาะสมตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
(3.2.14) ท่านต้องปฏิบัติตามข้อพึงระวังหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ตามที่จำเป็น รวมถึงสวมรองเท้า ที่เหมาะสมและใช้อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม และ
(3.2.15) ท่านต้องจอดยานพาหนะไว้ในจุดที่ “GCOO” กำหนดเท่านั้น และ สามารถเข้าถึงได้เท่านั้น หากจอดไม่ตรงจุดดังกล่าวท่านต้องเสียค่าปรับ 300 บาท
3.3 กิจกรรมที่ห้ามกระทำ ท่านตกลงและรับรองว่าจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
(3.3.1) อนุญาตให้บุคคลอื่นใดใช้ยานพาหนะที่ท่านเป็นผู้เช่า
(3.3.2) แสดงตนว่าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือ แจ้งข้อมูลเท็จหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่างท่านกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ
(3.3.3) ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(3.3.4) พยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ เข้าแทรกแซงหรือรบกวนระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น ๆที่เชื่อมต่อกับแอปหรือเว็บไซต์
(3.3.5) โพสต์ ประชาสัมพันธ์ หรือส่งวัสดุต้องห้ามใด ๆ ผ่านทางแอปหรือเว็บไซต์
(3.3.6) รบกวนการใช้งานและการรับบริการใด ๆ ของผู้ใช้รายอื่น
(3.3.7) กระทำในลักษณะใด ๆ ซึ่งเป็นการใช้หรืออัปโหลดซอฟต์แวร์หรือวัสดุใดที่มี หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่จะสร้างความเสียหาย โค้ดที่เป็นอันตราย หรือ ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจทำให้เกิดความบกพร่องหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของแอปหรือเว็บไซต์ หรือ สร้างความเสียหายหรือรบกวนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของผู้ใช้รายอื่น
(3.3.8)ใช้บริการในลักษณะอื่นซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการใช้ที่ได้รับการยอมรับของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ มาตรฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้บังคับ และกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นใด หรือดู ฟัง ดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้บริการในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต
(3.3.9)ใช้บริการในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับของประเทศที่ มีการใช้บริการ
(3.3.10) ใช้บริการบนพื้นผิวหรือในสภาพที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อยานพาหนะ
(3.3.11) ใช้ยานพาหนะในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด รวมถึงการมีผู้โดยสาร อยู่บนยานพาหนะเกินกว่า 1 คน ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
(3.3.12) ใช้ยานพาหนะในระหว่างที่ท่านใช้ยา แอลกอฮอล์ สารเสพติด หรือสารอื่นใดที่อาจลดความสามารถของท่านในการใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัย
(3.3.13) ฝ่าฝืนข้อจำกัดใด ๆ ในด้านความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท รวมถึงข้อจำกัดด้านน้ำหนักหรือความเร็ว
(3.3.14) เปลี่ยนแปลง แยกชิ้นส่วน หรือพยายามแยกชิ้นส่วนหรือถอดส่วนหนึ่งส่วนใดของยานพาหนะ ออก หรือ
(3.3.15) นำยานพาหนะออกนอกประเทศไทย หรือนอกพื้นที่ที่กำหนด หรืออนุญาต/อำนวยความสะดวกในการนำยานพาหนะ ออกนอกประเทศไทย หรือ นอกพื้นที่ที่กำหนด
3.4 ความพร้อมใช้งานของแอป เว็บไซต์ และบริการ
เราอาจอัปเกรด ดัดแปลง ระงับการให้บริการ หรือ หยุดการให้บริการ หรือยกเลิกแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนได้เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่าวก่อน และ เราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ หากการอัปเกรด ดัดแปลง ระงับการให้บริการ หรือยกเลิกใด ๆ ดังกล่าวทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงและ/หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการได้
3.5 สิทธิ (แต่ไม่ใช่หน้าที่) ในการเฝ้าติดตามหรือควบคุมการใช้หรือเนื้อหา การรายงานกิจกรรม หรือขอข้อมูล ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายหรือข้อบังคับ ที่ใช้บังคับอื่นใด ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับอื่นใด เราขอสงวนสิทธิ (แต่ไม่มีหน้าที่) ที่จะกระทำการดังนี้
(3.5.1) เฝ้าติดตาม คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือวัสดุใด ๆ ในแอป เว็บไซต์ และ/หรือผ่านทางการ ใช้ยานพาหนะหรือบริการ เราอาจใช้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถือเป็นที่สุดในการตรวจสอบการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ และอาจกระทำการใด ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม
(3.5.2) ป้องกันหรือจำกัดไม่ให้ผู้ใช้รายใดเข้าถึงแอป เว็บไซต์ ยานพาหนะ และ/หรือบริการ
(3.5.3) รายงานกิจกรรมใด ๆ ที่เราสงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย บทบัญญัติ หรือข้อบังคับที่ใช้บังคับใด ๆ ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม และ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว และ/หรือ
(3.5.4) ขอข้อมูลใด ๆ จากท่าน เกี่ยวกับการที่ท่านเข้าถึงและ/หรือใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการในเวลาใดก็ตาม และใช้สิทธิของเราตามข้อ (3.5.4) นี้หากท่านปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือ หากข้อมูลที่ท่านให้ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นความจริง หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าข้อมูลที่ท่านให้มีลักษณะดังกล่าว
3.6 ข้อกำหนดเพิ่มเติม นอกเหนือจากข้อกำหนดฉบับนี้แล้ว การใช้แอป เว็บไซต์ และบริการในบางส่วน หรือการใช้แอป เว็บไซต์ และบริการในเวอร์ชั่นที่ครบถ้วนหรือใหม่กว่านี้ ซึ่งเสนอให้โดยเราและผู้รับจ้าง ช่วงหรือบริษัทในเครือที่เรากำหนด อาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผล บังคับอย่างเต็มที่ (รวมถึงข้อกำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่น)

4. ค่าบริการและการชำระเงิน
4.1 ค่าบริการ
(4.1.1)ท่านต้องชำระค่าบริการให้แก่เราตามที่ระบุไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ โดยปฏิบัติตำมวิธีที่กำหนดอยู่ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ ราคาทั้งปวงที่ระบุไว้เป็นราคาที่ไม่รวมภาษี เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ราคาค่าบริการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ หากเราเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อปกป้องประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา แต่เราจะบอกกล่าวให้ท่านทราบก่อนตามสมควร
(4.1.2)นอกจากนี้ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จากท่านในกรณีดังต่อไปนี้ (1)ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนทดแทนหมวกนิรภัย หากท่านไม่ส่งคืนหมวกนิรภัยที่จัดหาให้เมื่อระยะเวลาการขับขี่ยานพาหนะของท่านสิ้นสุดลง (2)ค่าธรรมเนียม การจอดยานพาหนะโดยไม่ได้รับอนุญาต หากท่านจอดยานพาหนะไว้ในบริเวณที่ระบุไว้ในแอปว่าเป็นเขตพื้นที่ห้ามจอด เขตพื้นที่ ห้ามขับขี่ หรือจอดยานพาหนะไว้นอกเขตการให้บริการที่ได้รับอนุญาตเมื่อระยะเวลาการขับขี่ยานพาหนะของท่านสิ้นสุดลง
4.2 การส่งเสริมการขาย เราอาจจัดให้มีการส่งเสริมการขาย (เรียกรวมกันว่า “การส่งเสริมการขาย”) ผ่านแอปและ/หรือเว็บไซต์ หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่านควรทบทวนหลักเกณฑ์ของการส่งเสริมการขายแต่ละรายการที่ท่านเข้าร่วมผ่านทางแอปและ/หรือเว็บไซต์โดยละเอียด เนื่องจากอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมทั้งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายดังกล่าว โดยท่านที่มีความสำคัญ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ดังกล่าวขัดแย้งกับข้อกำหนดฉบับนี้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับเท่าที่ขัดแย้ง
4.3 การคืนเงิน
(4.3.1)ท่านอาจขอให้มีการคืนเงินได้โดยการส่งคำร้องขอผ่านทางแอปหรือส่งอีเมลไปที่ info@thaipm.io โดยทางเราจะพิจารณาอนุมัติคืนเงินภายใน 7 วัน โดยหากพิจารณาแล้วมีเหตุตามข้อกำหนดนี้ที่ทางเราไม่ต้องคืนเงินแก่ท่าน ทางเราก็จะแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน เช่นกัน
(4.3.2)ท่านอาจมีสิทธิรับเงินคืนตามสัดส่วนสำหรับเครดิตที่ได้ซื้อไปแต่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ค่าแพคเกจสมาชิกในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1)ท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับ หรือ
(2) เรามีเหตุผลอันสมควรที่จะเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการจำกัดสำหรับการใช้บริการ เครดิต หรือแพคเกจสมาชิกที่เรากำหนดขึ้นหลังจากที่ท่านได้ซื้อเครดิตหรือจ่ายค่าแพคเกจสมาชิกแล้ว มีผลในทางลบอย่างรุนแรงต่อท่าน หรือ
(3) ท่านไม่สามารถใช้บริการได้เนื่องจากเราระงับหรือหยุดให้บริการ (เว้นแต่ในกรณีเหตุสุดวิสัย)

5. ทรัพย์สินทางปัญญา
5.1 ความเป็นเจ้าของ เรา ผู้ให้อนุญาตแก่เรา หรือผู้ให้บริการของเรา เป็นเจ้าของ อนุญาตให้ใช้ หรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ ซอฟต์แวร์ โค้ด สคริปต์ เว็บเพจ ดนตรี เสียง ภาพถ่าย วิดีโอ รูปภาพ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่เป็นรูปภาพ แบบฟอร์ม แผนภูมิ หรือวัสดุอื่นที่มีอยู่ในแอป เว็บไซต์ หรือบริการ (เรียกรวมกันว่า “วัสดุ”) เราขอสงวนสิทธิที่จะบังคับตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราได้เท่าที่กฎหมายอนุญาต
5.2 ข้อจำกัดการใช้ ห้ามทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส แปลงรหัส แยกส่วน ดัดแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ แสดงผล เผยแพร่ ทำไฮเปอร์ลิงก์ คัดลอกหน้าจอ นำส่วนของแอป/เว็บไซต์ไปแสดงไว้บนแอป/เว็บไซต์อื่น โอน หรือส่งส่วนใด ๆ ของวัสดุใด ๆ ไม่ว่าในลักษณะหรือโดยวิธีการใด หรือ จัดเก็บวัสดุไว้ในระบบกู้คืนข้อมูล หรือ ติดตั้งวัสดุไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือ เจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ภายใต้บังคับของข้อ 5.4 ท่านจะได้รับอนุญาต ให้ดาวน์โหลด พิมพ์ หรือ ใช้วัสดุเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องไม่แก้ไขวัสดุ และเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะแสดงข้อความสงวนลิขสิทธิ์และสิทธิความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ทั้งปวงไว้บนวัสดุดังกล่าว
5.3 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่ให้คำจำกัดความไว้หมายถึงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของเราหรือของบุคคลภายนอก แอป เว็บไซต์ และข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ได้เป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิไม่ว่าโดยนัย โดยกฎหมายปิดปาก หรือโดยประการอื่น ในการนำเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือ จากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการนำเครื่องหมายการค้าใด ๆ ดังกล่าวไปใช้ เป็นเมตาแท็กหรือเป็นลิงก์ที่เชื่อมโยงโดยตรงไปยังวัสดุที่อยู่บนแอปหรือเว็บไซต์อื่นใด)
5.4 การปลดเปลื้องสิทธิและการสละสิทธิ เพื่อเป็นการตอบแทนการที่เราให้บริการแก่ท่าน และโดยไม่มีการตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติมจากเราอีก โดยหนังสือฉบับนี้ ท่าน
(5.4.1) รับทราบว่าเรามุ่งหมายให้ท่านใช้ยานพาหนะในสถานที่สาธารณะ (รวมถึงในงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่เราจัดขึ้น หรือในสถานที่ที่เราให้บริการ) และเราอาจถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ หรือบันทึกการใช้บริการของท่านไว้ในสื่อใด ๆ และในลักษณะหรือโดยใช้วิธีใด ๆ ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะพัฒนาขึ้นในอนาคต และ
(5.4.2) ตกลงและยินยอมให้เรานำภาพ เสียง และ/หรือ รูปร่างลักษณะของท่านที่ปรากฏอยู่ในรูปถ่าย วิดีโอ และ/หรือการบันทึกประเภทอื่นดังต่อไปนี้ ไปใช้และทำซ้ำในทั่วโลกและตลอดไป ไม่ว่าในสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณาใด ๆ
(1) ตามที่กล่าวถึงในข้อ (5.4.1) หรือ
(2) ที่ท่านได้โพสต์ อัปโหลด จัดให้ หรือทำให้มีอยู่ด้วยวิธีอื่นใดใน
(2.1) แอป เว็บไซต์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ ของเรา หรือ
(2.2) แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใด ๆ ซึ่ง (2.1) มีการติดแท็กชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเราหรือสิ่งอื่นที่สื่อถึงเรา เช่น # GCOO, # GCOOTER #rideGCOO, # GCOOTER หรือคำอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือ( 2) เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน เท่าที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้

6. การขับขี่เป็นกลุ่ม (Group Ride)
6.1 หากท่านในฐานะเจ้าของบัญชีบนเว็บไซต์หรือบนแอปของเรา (“เจ้าของบัญชี”) จะต้องใช้ยานพาหนะที่ผูกกับบัญชีของตนเองเท่านั้นในการขับขี่เป็นกลุ่ม
(6.1.1)รับรองและยืนยันว่า ในขั้นตอนการเริ่มการขับขี่เป็นกลุ่ม ผู้ขับขี่เป็นกลุ่มแต่ละรายได้ระบุชื่อและข้อมูลอื่น ๆ ของตนเองที่ถูกต้อง ไว้บนแอปของเราตามที่ร้องขอ และบุคคลดังกล่าวได้ยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดฉบับนี้และนโยบายความ เป็นส่วนตัวของเราด้วยตนเองแล้ว
(6.1.2)ยอมรับและตกลงว่าท่านจะรับผิดสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการขับขี่เป็นกลุ่ม (ไม่ว่าเกิดจากท่านเองหรือผู้ขับขี่เป็นกลุ่มรายอื่น)

7. แพคเกจสมาชิก
ไม่มี ( หากมีขึ้นทางเราขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งล่วงหน้า หรือ หากมีขึ้น ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

8. เครดิต
8.1 ท่านสามารถซื้อเครดิตสำหรับใช้กับบริการที่อาจมีการเสนอบนเว็บไซต์หรือผ่านทางแอปได้ (“เครดิต”)
8.2 ราคา สิทธิ ข้อจำกัด และข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ใช้บังคับอื่นใดสำหรับเครดิตจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแอปหรือบนเว็บไซต์
8.3 เว้นแต่เมื่อกำหนดเป็นอย่างอื่น
(8.3.1)เครดิตจะไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายหรือข้อเสนออื่นใด และ จะสามารถใช้ได้เฉพาะในประเทศที่มีการซื้อเครดิตเท่านั้น
8.4 ภายใต้บังคับของกฎหมายผู้บริโภคที่ใช้บังคับ เครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ใด ๆ จะหมดอายุ 2 ปี หลังจากวันซื้อ

9. ยานพาหนะสูญหาย ถูกขโมย ถูกยึด และจอดอย่างไม่ถูกต้อง
9.1 เราขอสงวนสิทธิ ที่จะดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงที่เราอาจทำได้ตามกฎหมาย หากตามความเห็นตามสมควรของเรา เราเห็นว่ายานพาหนะที่อยู่ในความครอบครองของท่านหรือที่ท่านได้เช่าไปถูกจอดอย่างไม่ถูกต้อง ได้รับความเสียหาย (ยกเว้นความเสื่อมจากการใช้งานทั่วไป) สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกยึดไว้โดยประการอื่น รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่อไปนี้
(9.1.1)ให้ท่านรับผิด และเรียกเก็บเงินจากท่านผ่านวิธีชำระเงินที่ท่านใช้ในระบบของเราสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะที่เสียหาย
(9.1.2)ให้ท่านรับผิด และเรียกเก็บเงินจำกท่านผ่านวิธีชำระเงินที่ท่านใช้ในระบบของเราสำหรับ (1) ค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนในการเปลี่ยนทดแทนยานพาหนะ (2) ค่าบริการสำหรับการใช้งานที่ค้างชำระ (3) ค่าใช้จ่ายและเงินที่มีการเรียกเก็บจากเรา เพื่อทำให้กลับสู่สภาพเดิม (4) ดอกเบี้ย และ (5) ค่าใช้จ่ายหรือเงินอื่นใดที่เรียกเก็บสำหรับยานพาหนะที่จอดไม่ถูกต้อง สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกยึดไว้โดยประการอื่น
(9.1.3)แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับท่าน และ/หรือ
(9.1.4)เริ่มดำเนินคดีและกระบวนการต่าง ๆ ต่อท่านเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิม
9.2 หากเราเห็นว่ายานพาหนะจอดไม่ถูกต้อง ได้รับความเสียหาย สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกยึดไว้โดยประการอื่นในขณะที่อยู่ในความครอบครองของท่าน หรือ เป็นผลจากการที่ท่านเช่ายานพาหนะดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกไม่ให้ท่านเข้าถึงบริการ ซึ่งรวมถึงบัญชีทั้งปวงที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับบัญชีที่มีการกระทำความผิด
9.3ในระหว่างที่ท่านใช้บริการยานพาหนะของเรา หากท่านใช้ยานพาหนะโดยฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ และหรือ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ยานพาหนะของเรา ท่านจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามที่เราจะได้มีการพิจารณาและแจ้งไปยังท่านเพื่อให้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

10. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเรา
10.1 การไม่รับรองหรือรับประกัน แอป เว็บไซต์ บริการ ยานพาหนะ และวัสดุต่าง ๆ จัดให้ “ตามสภาพ” และ “ตามความพร้อมในการให้บริการ” ข้อมูลทั้งปวงที่อยู่ในแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการ จัดให้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น เราไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าประเภทใด ไม่ว่าโดยนัย โดยชัดแจ้ง หรือตามกฎหมาย สำหรับแอป เว็บไซต์ บริการ ยานพาหนะ หรือวัสดุ รวมถึงการรับประกันว่า จะไม่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความเหมาะสมสำหรับการใช้ทั่วไปหรือการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการกระทบต่อขอบเขตของข้อความก่อนหน้านี้ เราไม่รับประกันว่า
(10.1.1) ข้อมูลทั้งปวงที่อยู่ในแอป เว็บไซต์ บริการ หรือวัสดุมีความถูกต้อง ทันท่วงที เพียงพอ มีมูลค่าทางการค้า หรือครบถ้วน
(10.1.2) แอป เว็บไซต์ บริการ หรือวัสดุใด ๆ ที่จัดให้จะจัดให้ได้อย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาดหรือความขาดตกบกพร่อง หรือความชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่พบจะได้รับการแก้ไข
(10.1.3) แอป เว็บไซต์ หรือบริการ หรือ วัสดุจะไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโค้ด เอเจนต์ โปรแกรม หรือมาโครที่เป็นอันตราย มีลักษณะทำลาย หรือก่อความเสียหาย และ
(10.1.4) ข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือส่งถึงท่านผ่านทางแอปหรือเว็บไซต์จะมีความปลอดภัย ทั้งนี้ ท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือรับทางแอปหรือเว็บไซต์อาจมีบุคคลภายนอกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือเราหรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของเราอาจเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่แอบอ้างว่าเป็นท่านหรือกระทำการแทนท่านได้ การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และอีเมลอาจมีความไม่ต่อเนื่อง หยุดชะงัก ล่าช้าเนื่องจากการจราจรบนอินเทอร์เน็ต หรืออาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากลักษณะอันเป็นสาธารณะของอินเทอร์เน็ต
10.2 การใช้งานด้วยความเสี่ยงของท่านเอง ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ความพิการ หรือการบาดเจ็บ หรือ การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ หรือ สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการใช้แอป เว็บไซต์ บริการ ยานพาหนะ และ/หรือวัสดุ ล้วนเป็นความเสี่ยงของท่านเองและเราจะไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใด เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คู่สัญญาฝ่าย “GCOO” จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับการเสียชีวิต ความพิการ หรือ การบาดเจ็บ หรือการสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ หรือสิทธิเรียกร้อง (รวมถึงค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายตามสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใด ๆ หรือการสูญเสียทางธุรกิจ หรือสิทธิเรียกร้องสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน การขาดกำไร หรือการเสียโอกาสในการใช้) ไม่ว่าเกิดขึ้นในลักษณะใดหรืออย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการดำเนินการ) ซึ่งเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องในทางตรงหรือทางอ้อมกับ
เราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่าน หากท่านใช้ยานพาหนะ นอกเหนือจากข้อกำหนดของเรา
(10.2.1) การเข้าถึง การใช้ และ/หรือการไม่สามารถใช้แอป เว็บไซต์ บริการ ยานพาหนะ และ/หรือวัสดุ
(10.2.2) การอาศัยข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ ท่านไม่ควรกระทำการโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าวโดย ที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวก่อน
(10.2.3) ความล้มเหลว ความบกพร่อง การละเว้น ความไม่ต่อเนื่องของระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อ ความล่าช้าในการส่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ โค้ด เอเจนต์ โปรแกรม หรือมาโครที่อันตราย มีลักษณะทำลาย หรือก่อความเสียหาย และ
(10.2.4) การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ ข้อมูล แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือรหัสต้นทางอื่นใด ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงไปยังหรือเข้าถึงได้จากแอปและ/หรือเว็บไซต์ แม้ว่าเราเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือพนักงานของเราอาจได้รับแจ้งหรืออาจคาดการณ์ได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตาม
10.3 การใช้ยานพาหนะโดยด้วยความเสี่ยงของท่านเอง โดยไม่เป็นการจำกัดความในข้อ 11.1 และ 11.2 ด้านล่าง ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวต่อการเสียชีวิต ความพิการ หรือการบาดเจ็บ หรือการสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ ไม่ว่าจะคาดการณ์ไว้ก่อนได้หรือไม่
10.4 การจำกัดความรับผิด โดยไม่คำนึงถึงข้อสัญญาอื่นใดในข้อกำหนดฉบับนี้ ความรับผิดโดยรวมสูงสุดของเรา สำหรับสิทธิเรียกร้อง คดีความ ข้อเรียกร้อง การดำเนินคดี หรือกระบวนการตามกฎหมายใด ๆ ทั้งปวงตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ หรือที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับแอป เว็บไซต์ บริการ ยานพาหนะ และ/หรือวัสดุใด ๆ ไม่ว่าเกิดจากการกระทำ หรือ เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ การกระทำ หรือ เหตุการณ์หลายอย่างที่เกี่ยวโยงกันและเกิดจาก การกระทำ หรือ การงดเว้นการกระทำครั้งเดียวกัน ไม่ว่าตามสัญญา โดยประมาทเลินเล่อ ละเมิด หรือ โดยประการอื่น จะมีจำนวนเท่ากับ (1)การสูญเสียหรือความเสียหายตามจริง (ไม่รวมค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายตามสัญาญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ) ที่เกิดต่อท่าน ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงของเราในการให้บริการ หรือ (2) ยอดเงินโดยรวมทั้งสิ้นที่เราได้รับจากท่านในช่วง 12 เดือนก่อนเกิดเหตุการณ์แรก ที่ก่อให้เกิดค่าเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะน้อยกว่า
10.5 การรายงาน ท่านต้องรายงานเหตุการณ์ อุบัติเหตุ การชน การบาดเจ็บ ความเสียหาย การสูญหาย หรือ การขโมยยานพาหนะใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้เราทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

11. การประกันภัย
11.1 ความปลอดภัยและความสบายใจของท่านเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา อย่างไรก็ดี ประกันภัยที่เราจัดทำอาจไม่คุ้มครองท่านสำหรับการบาดเจ็บ อันตราย ความเสียหาย หรือการสูญเสียที่ท่านอาจได้รับจากอุบัติเหตุ (หรือเกี่ยวข้องโดยประการอื่นกับการใช้บริการโดยท่าน) เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณาทำประกันภัยของท่านเองด้วย
11.2 ท่านรับทราบว่าการใช้บริการโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้หรือข้อกำหนดของหน่วยงานระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือ ระดับรัฐ อาจทำให้ความคุ้มครองประกันภัย อุบัติเหตุ หรือความรับผิดทั้งปวงตกเป็นโมฆะ (หากกฎหมายอนุญาต) และทำให้ท่านต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน เท่าที่การสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

12. การชดใช้ความเสียหาย
12.1 โดยไม่เป็นการจำกัดขอบเขตของข้อสัญญาใด ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ ปกป้องและรักษาไม่ให้คู่สัญญาฝ่าย “GCOO” เสียหายจากการสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งปวงที่คู่สัญญาฝ่าย “GCOO” อาจได้รับ หรือที่บุคคลใด ๆ อาจริเริ่มคดี ยื่นฟ้อง ยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมดำเนินการ กล่าวอ้าง หรือก่อตั้งขึ้น และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เกิดขึ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) จากเกี่ยวข้องกับ หรือด้วยเหตุที่ (1) เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ การสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน จากการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการของผู้ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการครอบครอง ใช้ หรือใช้งานยานพาหนะ (2)การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการด้วยความประมาทเลินเล่อและ/หรือขาดการไตร่ตรอง หรือ การหลอกลวงการทำผิดสัญญาโดยเจตนา หรือ การกระทำผิดโดยเจตนาของผู้ใช้ และ/หรือ (3)การฝ่าฝืน หรือ การไม่ปฏิบัติตาม หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ โดยผู้ใช้ รวมถึงกฎ ระเบียบปฏิบัติ และ/หรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ หน่วยงานทางปกครอง หรือ หน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายพิจารณาตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

13. ไฮเปอร์ลิงก์ การแจ้งเตือน และโฆษณา
13.1 ไฮเปอร์ลิงก์ เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจแสดงไฮเปอร์ลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก โดยหากมีเว็บไซต์ หรือ โฆษณา แทรกระหว่างใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการของเรา โดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ อนุญาตไว้ และ เว็บไซต์ หรือ โฆษณา หรือ เนื้อหาดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราจะไม่รับผิดในความเสียหายหรือความผิดที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ หรือ โฆษณา เหล่านั้น และ เราไม่ต้องรับผิดหากเนื้อหานั้นผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง ล่าช้า มีการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย กล่าวร้าย ไม่เป็นความจริง ลามก อนาจาร หยาบคาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมโดยประการอื่น หรือรับผิดต่อผลที่เกิดจากการเข้าถึงเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อผ่านลิงก์ การแสดงไฮเปอร์ลิงก์ไปสู่เว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใดดังกล่าวไม่ใช่การสนับสนุนหรือรับรองความถูกต้องของเว็บไซต์หรือเนื้อหานั้น และท่านตกลงว่าการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเอง
13.2 การแจ้งเตือน ท่านอาจได้รับการแจ้งเตือนเป็นครั้งคราวผ่านทางอีเมลและ/หรือหน้าจอป๊อปอัปในแอปหรือเบราว์เซอร์ ของท่าน เราไม่รับประกันเกี่ยวกับการจัดส่ง ความทันท่วงที หรือความถูกต้องของการแจ้งเตือน เราขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนใด ๆ หรือหยุดให้บริการเนื้อหาบางประการ หรือการส่งเสริมการขายที่โฆษณาอยู่ในการแจ้งเตือนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่าวก่อน เราไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจาก
(13.2.1)การไม่จัดส่ง ความล่าช้าในการจัดส่ง หรือการจัดส่งการแจ้งเตือนผิด
(13.2.2)เนื้อหาการแจ้งเตือนที่ไม่ถูกต้อง หรือ
(13.2.3)การที่ท่านใช้หรืออาศัยเนื้อหาของการแจ้งเตือนเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนและทางธุรกิจ
13.3 การโฆษณา เราอาจแสดงแบนเนอร์ โปรแกรมจาวาขนาดเล็ก และ/หรือสิ่งอื่น ๆ บนแอปและ/หรือเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา (หรือของบริษัทในเครือของเรา) เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับการจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นจากวัสดุโฆษณาหรือวัสดุส่งเสริมการขายอื่น ๆ ดังกล่าว

14. การรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคล
14.1 ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือรายละเอียดทั้งปวงที่ท่านส่งหรือให้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการ หรือที่ได้เก็บรวบรวมจากการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการ จะถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม และ/หรือเปิดเผยโดย “GCOO” ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

15. การเลิกสัญญา
15.1 การเลิกสัญญาโดยเรา เราอาจยุติการใช้งานของท่าน และจำกัดหรือปิดการเข้าถึงของท่านไปยังแอป เว็บไซต์ ยานพาหนะ และ/หรือบริการ และ/หรือปิดการใช้งานข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อการรักษาความปลอดภัยของท่าน โดยมีผลทันทีหลังจากที่ได้บอกกล่าวแก่ท่านหากเราเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการขัดกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือ ทำให้เราเสียหาย หรือ หากเราหรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่จะให้บริการต่อไป หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถือเป็นที่สุด
15.2 การเลิกสัญญาโดยท่าน ท่านอาจปิดบัญชีของท่านได้โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเราล่วงหน้า 7 วัน
15.3 ผลของการเลิกสัญญา การปิดบัญชีของท่าน การยุติการใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จะไม่ส่งผลให้สิทธิของเราที่มีอยู่ก่อนหน้าการปิดบัญชีหรือยุติการใช้ดังกล่าว และหน้าที่ของท่านตามข้อกำหนดฉบับนี้ที่กำหนดให้ มีผลต่อไปหลังจากการเลิกสัญญา สิ้นสุดลง คืนเงินในกรณียกเลิกบัญชี

16. การบอกกล่าว
16.1 การบอกกล่าวโดยเรา การบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่นทั้งปวงที่ส่งไปยังท่าน
(16.1.1)ซึ่งจัดทำลงในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตามที่เราเลือก จะถือว่าได้มีการบอกกล่าวแก่ท่านในวันที่เผยแพร่ หรือ
(16.1.2)ซึ่งส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือนำไปให้ไว้ยังที่อยู่ที่เราทราบล่าสุด จะถือว่าท่านได้รับแล้วในวันที่สองหลังจากวันที่ส่งไปรษณีย์ หรือในวันที่ได้มีการนำไปให้ไว้ยังที่อยู่ดังกล่าว
16.2 การบอกกล่าวโดยท่าน ท่านอาจส่งคำบอกกล่าวมายังเราได้โดยการทำเป็นหนังสือและส่งไปยังที่อยู่ หรือ ที่อยู่อีเมลที่เรากำหนดไว้ในข้อกำหนดการให้บริการนี้ และ จะถือว่าเราได้รับก็ต่อเมื่อเราได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้ว แม้เราจะพยายามที่จะตอบกลับคำบอกกล่าวจากท่านทันที แต่เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะตอบกลับท่านทันทีเสมอ

17. ข้อกำหนดทั่วไป
17.1 กฎหมายที่ใช้บังคับ การใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการ และข้อกำหนดฉบับนี้ ให้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และโดยหนังสือฉบับนี้ ท่านตกลงยอมรับเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวของศาลไทย
17.2 การแก้ไขเพิ่มเติม เราขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเปลี่ยนข้อกำหนดฉบับนี้ และ/หรือข้อกำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่นได้ทุกเมื่อตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
(17.2.1) โดยการปรับปรุงและโพสต์ข้อกำหนดและ/หรือข้อกำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่นที่ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆแต่ละประเทศ ฉบับที่มีการปรับปรุงแล้วไว้บนเว็บไซต์ www.gcoo.io การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับหลังจากที่ได้โพสต์ข้อกำหนดฉบับปรับปรุงแล้วไว้บนเว็บไซต์ www.gcoo.io และ Application GCOO (แอพพลิเคชั่น จีคู) ไปแล้ว 5 วัน หรือ
(17.2.2) โดยการบอกกล่าวผ่านทางแอปและ/หรือเว็บไซต์ หรือโดยวิธีอื่นตามที่เราอาจกำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการบอกกล่าวทางอีเมล) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนข้อกำหนดและ/หรือข้อกำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่น การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เรากำหนด ท่านตกลงว่าท่านมีความรับผิดชอบที่จะต้องทบทวนข้อกำหนดเป็นประจำ รวมทั้งข้อกำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่นหรือ พื้นที่ให้บริการในประเทศนั้นๆ ซึ่งใช้บังคับในประเทศอื่นซึ่งท่านมีการใช้เว็บไซต์ แอป และ/หรือบริการ การที่ท่านใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการต่อไปหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ไม่ว่าท่านจะได้ทบทวนข้อกำหนดดังกล่าวหรือไม่ จะถือว่าท่านยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนข้อกำหนดดังกล่าว เราสามารถใช้สิทธิของเราในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้ในลักษณะดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดฉบับนี้
17.3 การมีผลผูกพันและเป็นที่สุด ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมถึงบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ถ้ามี) ซึ่งจัดเก็บไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการของเรา ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับแอป เว็บไซต์ และบริการ จะมีผลผูกพันและ มีผลบังคับเป็นที่สุดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั้งปวง และ จะถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้แก่กันระหว่างเรากับท่าน โดยหนังสือนี้ ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งปวงสามารถรับฟังเป็นหลักฐานได้ และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความเหมาะสมที่จะรับฟังเป็นหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเนื่องจากการที่บันทึกนั้น อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ และโดยหนังสือนี้ ท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน (ถ้ามี) ในการคัดค้านเรื่องดังกล่าว
17.4 การจ้างช่วงและการมอบหมายหน้าที่ เราขอสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือจ้างผู้รับจ้างช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือตัวแทนใด ๆ ตามข้อกำหนดที่เราเห็นว่าเหมาะสม
17.5 การโอนสิทธิ ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านตามข้อกำหนดฉบับนี้ได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเราก่อน เราอาจโอนสิทธิของเราตามข้อกำหนดฉบับนี้ไปยังบุคคลภายนอกใด ๆ ได้
17.6 เหตุสุดวิสัย เราไม่ต้องรับผิดต่อการไม่ปฏิบัติหน้าที่ ความผิดพลาด ความไม่ต่อเนื่อง หรือความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามข้อกำหนดฉบับนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดฉบับนี้) หรือความไม่ถูกต้อง ความไม่สามารถอาศัยอ้างอิงได้ หรือความไม่เหมาะสมของเนื้อหาของแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการ หากเกิดขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม จากเหตุการณ์หรือความบกพร่องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมตามสมควรของเรา
17.7 การแยกออกจากกันได้ของสัญญา การที่ข้อสัญญาใด ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับ จะไม่กระทบ หรือ มีผลต่อความสมบูรณ์ หรือ การมีผลบังคับของข้อสัญญาส่วนที่เหลือของข้อกำหนดฉบับนี้
17.8 การสละสิทธิ ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ การที่เราไม่บังคับตามข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ ในการบังคับตามข้อกำหนดฉบับนี้ และ จะไม่กระทบต่อสิทธิในการบังคับตามข้อกำหนดฉบับนี้ในภายหลัง เราจะยังคงมีสิทธิที่ จะใช้สิทธิและการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ทางเราจะพิจารณาอีกครั้งเป็นกรณีไป
17.9 สิทธิของบุคคลภายนอก เว้นแต่ เมื่อระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ได้เป็นการให้สิทธิใด ๆ แก่บุคคลภายนอก และเท่าที่กฎหมายอนุญาต ตามสัญญาฉบับนี้ เราไม่ต้องรับผิดไม่ว่าในทางใดต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ข้อ 17.9 นี้ไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดฉบับนี้
17.10 การระงับข้อพิพาท ผู้ใช้และ “GCOO” จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเจรจาต่อรองโดยสุจริตและใช้วิธีอย่างฉันมิตรในการระงับข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือโดยเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ หรือการฝ่าฝืน การสิ้นสุด หรือความสมบูรณ์ของข้อกำหนดฉบับนี้ หากไม่สามารถระงับข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือ สิทธิเรียกร้องโดยฉันมิตรได้ จะต้องเสนอข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือการเรียกร้องสิทธินั้นต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (“สถาบันอนุญาโตตุลาการ”) เพื่อมีคำชี้ขาด อันเป็นที่สุดตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ (“ข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ”) ที่มีผลบังคับในขณะนั้น โดยการอ้างถึงข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการนี้ ให้ถือว่าข้อบังคับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อสัญญานี้ด้วย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการอนุญาโตตุลาการตามหลักการดังต่อไปนี้
(17.10.1)อนุญาโตตุลาการหนึ่งคน ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายร่วมกันแต่งตั้งเมื่อได้หารือกันแล้ว เป็นผู้ดำเนินการ ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ ให้ประธานของสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ
(17.10.2)สถานที่นั่งพิจารณา สำหรับการอนุญาโตตุลาการ แห่งประเทศไทย
(17.10.3)ภาษาที่ใช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้แก่ภาษาอังกฤษ และหรือภาษาไทย หรือ ภาษาเกาหลี
(17.10.4) คำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันต่อคู่สัญญา ทั้งสองฝ่าย ให้คู่สัญญาฝ่ายที่อนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดให้แพ้คดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำอนุญาโตตุลาการ


เอกสารแนบท้าย 1

คำจำกัดความและการตีความ
1. คำจำกัดความ เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังต่อไปนี้ในข้อกำหนดฉบับนี้
1.1 “บริษัทในเครือ” ของบริษัทหนึ่ง ๆ หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุม มีอานาจควบคุม หรืออยู่ภายใต้ การควบคุมร่วมกันกับบริษัทดังกล่าวไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยคำว่า “ควบคุม” หมายถึงสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนมากกว่าร้อยละ 50 (50%) ของสิทธิออกเสียงลงคะแนนของฝ่ายบริหารของบุคคลดังกล่าว และ/หรือการมีอำนาจไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการจัดการหรือจัดให้มีการจัดการกำหนดการบริหารจัดการหรือนโยบายของบุคคลดังกล่าว และ ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทในเครือ จะตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ ก็สามารถออกสิทธิได้
1.2 “การแจ้งเตือน” หมายถึง การเตือนโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการส่งเสริมการขายที่จัดให้โดยเรา
1.3 “กฎหมายที่ใช้บังคับ” หมายถึง กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับใด ๆ ของประเทศไทย
1.4 “แอป” หมายถึง โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ปัจจุบันใช้ชื่อว่า “GCOO” หรือ ชื่ออื่นที่เราอาจกำหนดเป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าในการเปลี่ยนแปลงชื่อแอป
1.5 “GCOO ” และ “เรา” หมายถึง “GCOO” และหรือ บริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
1.6 “คู่สัญญาฝ่าย “GCOO” หมายถึง “GCOO” และบริษัทในเครือของ “GCOO” รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้างอิสระ ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิของ “GCOO” และบริษัทในเครือ
1.7 “แนวปฏิบัติ” หมายถึง หลักเกณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นและระบุไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ เพื่อกำหนดรายละเอียดของนโยบาย ข้อกำหนด ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับบริการ (รวมถึงวิธีที่ผู้ใช้จะใช้และใช้งานยานพาหนะ และรายละเอียดของนโยบายและข้อกำหนดของเรา) ตามที่เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว
1.8 “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อโดเมน สิทธิในแบบผังภูมิของวงจรรวม แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจดทะเบียน สิทธิในการออกแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทำงการค้ำหรือชื่อธุรกิจ สิทธิคุ้มครองความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิคุ้มครองค่าความนิยมและชื่อเสียง และ สิทธิอื่นทั้งปวงในความเป็นเจ้าของในทำนองเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนคำขอทั้งปวงเพื่อขอรับสิทธิข้างต้น ไม่ว่ามีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าได้รับจดทะเบียนแล้วหรือไม่ รวมทั้งประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง สิทธิในการได้รับค่าเสียหาย และสิทธิในการได้รับการชดใช้หรือการเยียวยาอื่น ๆ สำหรับการละเมิด การใช้ในทางที่ผิด หรือ การฝ่าฝืนสิทธิใด ๆ ข้างต้นนี้ ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคต
1.9 “วัสดุ” มีความหมายตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อ 5.1
1.10 “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ใช้การได้ที่ท่านใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้เพื่อเข้าถึงแอป และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่ต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าถึง และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่มีการรักษาความปลอดภัย
1.11 “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ (https://www.gcoo.io)
1.12 “การส่งเสริมการขาย” มีความหมายตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อ 4.2
1.13 “วัสดุต้องห้าม” หมายถึง ข้อมูล กราฟิก ภาพถ่าย และ/หรือวัสดุใด ๆ ที่
(1.13.1) มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโค้ด โปรแกรม หรือมาโครที่มีลักษณะทำลายหรือก่อความเสียหาย
(1.13.2) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นใดของบุคคลภายนอก
(1.13.3) มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือข่มขู่
(1.13.4) ลามก อนาจาร ไม่เหมาะสม ลอกเลียนแบบ หลอกลวง ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะอื่นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และ/หรือ
(1.13.5) สามารถหรืออาจตีความได้ว่าเป็นการล่วงละเมิดและ/หรือไม่เหมาะสมโดยประการอื่น ตามดุลพินิจของเราแต่ เพียงผู้เดียว
1.14 “ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อการรักษาความปลอดภัย” หมายถึง ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าระบบ อื่น ๆ ที่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งออกหรือกำหนดให้โดยเรา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอป และ/หรือเว็บไซต์ส่วน ที่ต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าถึง และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่มีการรักษาความปลอดภัย
1.15 “บริการ” หมายถึง บริการ ข้อมูล และฟังก์ชันที่เราได้จัดทำไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ รวมถึงบริการเช่ายานพาหนะ
1.16 “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ที่อยู่ที่ชื่อโดเมนใดก็ตาม ซึ่งดำเนินการโดยหรือในนามของเราหรือบริษัทใด ๆ ที่เป็นบริษัทในเครือตามที่เรากำหนดเป็นครั้งคราว รวมถึงเว็บไซต์ที่ปัจจุบันอยู่ที่ชื่อโดเมน www.gcoo.io หรือที่ชื่อโดเมนอื่นตามที่เราอาจกำหนดเป็นครั้งคราว ตลอดจนเว็บไซต์ที่อยู่ที่โดเมนย่อยของชื่อโดเมนดังกล่าว (ถ้ามี)
1.17 “บุคคลภายนอก” หมายถึง นิติบุคคล บริษัท หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อกำหนดฉบับนี้
1.18 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และรูปโลโก้ที่ใช้และแสดงอยู่ในแอปและเว็บไซต์
1.19 “ผู้ใช้” และ “ท่าน” หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่สามารถเข้าถึงแอปหรือเว็บไซต์ได้ และ/หรือใช้ยานพาหนะและ/หรือบริการ และในกรณีที่คู่สัญญาเป็นบุคคธรรมดา จะหมายถึงบุคคลที่อายุมากกว่า 20 ปี หรืออยู่ภายใต้การดูแลของบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
1.20 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสระบุตัวบุคคลที่ใช้ในการเข้าระบบที่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้
1.21 “ยานพาหนะ” หมายถึง อุปกรณ์ยานพาหนะเพื่อการเดินทางส่วนบุคคล รวมถึงอุปกรณ์และ/หรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่ติดอยู่บนอุปกรณ์ยานพาหนะดังกล่าวที่เราเสนอให้เป็นครั้งคราว
1.22 “บริการเช่ายานพาหนะ” หมายถึง การจัดให้ท่านสามารถใช้ยานพาหนะผ่านทางแอปและ/หรือเว็บไซต์

2. การตีความ
2.1 ในข้อกำหนดฉบับนี้
(1)เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้คำว่า “รวม” หรือ “รวมถึง” ในข้อกำหนดฉบับนี้ จะถือว่าคำดังกล่าวมีคำว่า “แต่ไม่จำกัดเพียง” ตามมาด้วย
(2) (เว้นแต่เมื่อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) การอ้างอิงถึงข้อสัญญา วรรค และเอกสารแนบท้าย จะหมายถึงข้อสัญญา วรรค และ เอกสารแนบท้ายของข้อกำหนดฉบับนี้
(3) โดยพิจารณาตามบริบท คำที่อยู่ในรูปเอกพจน์ให้หมายความรวมถึงคำที่อยู่ในรูปพหูพจน์ด้วย และคำที่อยู่ในรูปพหูพจน์ ให้หมายความรวมถึงคำที่อยู่ในรูปเอกพจน์ด้วย และการกล่าวถึงบุคคล ให้หมายความรวมถึงองค์กร ไม่ว่าที่จัดตั้งขึ้นแล้วหรือไม่ รวมถึงห้างหุ้นส่วน ตลอดจนผู้สืบสิทธิและผู้รับโอนสิทธิขององค์กรดังกล่าวด้วย
(4) เว้นแต่เมื่อกำหนดเป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง การกล่าวถึงจำนวนวัน ให้หมายถึงวันปฏิทิน และคำว่า “เดือน” หรือ “รายเดือน” และการกล่าวถึงจำนวนเดือน ให้หมายถึงเดือนปฏิทิน
(5) หัวข้อของข้อสัญญา วรรค และ/หรือเอกสารแนบท้ายมีขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ส่งผลกระทบต่อการตีความข้อกำหนดฉบับนี้ และ
(6)การอ้างถึงตัวบท กฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือคำสั่ง ให้หมายรวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือประกาศใช้แทนที่เป็นครั้งคราว รวมทั้งข้อกำหนด ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจของสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย
2.2 ในกรณีที่เนื้อหาของข้อกำหนดและเนื้อหาของเอกสารแนบท้ายฉบับใด ๆ มีความไม่สอดคล้องกัน ให้เนื้อหาของข้อกำหนดมีผลบังคับ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น