Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ “GCOO” ( ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 )

1. บทนำ
“GCOO” เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล การจัดการ และ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา เมื่อท่านใช้เว็บไซต์และ หรือ แอปสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของเรา (ไม่ว่าท่านจะเข้าชมเว็บไซต์และหรือแอปดังกล่าวจากที่ใด) ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ส่งอีเมลถึงเรามายังที่อยู่อีเมลที่เราให้ไว้บนเว็บไซต์ของเรา หรือ เมื่อท่านสมัครรับบริการจากเราในฐานะลูกค้า สมัครเป็นซัพพลายเออร์ หรือ ผู้รับจ้าง สมัครงานเพื่อร่วมงานกับเรา หรือสมัครเป็นผู้ให้บริการชาร์จยานพาหนะ (“ชาร์จเจอร์”) อีกทั้งอธิบายเกี่ยวกับสิทธิของท่านในเรื่องความเป็นส่วนตัว
คำอธิบายศัพท์ด้านล่าง อธิบายความหมายของคำที่เราให้คำจำกัดความไว้ เมื่อใช้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอื่นใด หรือ นโยบายในเรื่องหลักการประมวลผลข้อมูลที่ดี ตามที่เราอาจจัดทำขึ้นในบางโอกาส รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา https://www.gcoo.io /cookie-policy เพื่อที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและด้วยเหตุใด นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้ประกอบกับนโยบายอื่น ๆ ดังกล่าว และไม่ได้มุ่งหมายให้มีผลแทนที่นโยบายเหล่านั้น
เว็บไซต์และแอปของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และ แอปพลิเคชันของผู้อื่น เมื่อท่านคลิ๊กไปที่ลิงก์เหล่านี้หรือทำการ เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และ แอปพลิเคชันเหล่านี้ อาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือ ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ เราไม่ได้ควบคุม และ ไม่ต้องรับผิดชอบการดำเนินการของเว็บไซต์เหล่านี้ เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว จะใช้บังคับทันทีที่ท่านออกจากเว็บไซต์ของเราไป
หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราจากการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยตรง (กรุณาดูเนื้อหาในส่วน “การมีปฏิสัมพันธ์
โดยตรง” ด้านล่าง) โดยไม่แจ้งปฏิเสธหรือคัดค้านใด ๆ เราจะสันนิษฐานว่าท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว และ ตกลงตามเนื้อหาของนโยบาย รวมถึงนโยบายฉบับอื่น ๆ ของเราที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

2. เราคือใคร
“GCOO” เป็นเครือบริษัท ที่ประกอบด้วยบริษัทหลายราย ตามรายละเอียดใน www.gcoo.io นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จัดทาขึ้นในนามของกลุ่มบริษัท”GCOO” ดังนั้น เมื่อเรากล่าวถึง “GCOO” หรือ “เรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราหมายถึงบริษัทในกลุ่มบริษัท “GCOO” ที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ในทุกกรณี บริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและรับผิดชอบเว็บไซต์นี้และแอปของเรา

3. ใครรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ “GCOO”
– เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
เรามีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลในเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ “GCOO” หากท่านมีข้อสอบถาม ความคิดเห็น หรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา หรือเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือ ต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรารับผิดชอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดดังนี้ หรือ ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ประเทศอื่น ๆ” ด้านล่าง ชื่อเต็มของนิติบุคคล: บริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด
ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: General Counsel
ที่อยู่อีเมล: info@thaipm.io
ที่อยู่ไปรษณีย์: 14/18 หมู่บ้าน คาสเคด บางนา หมู่ที่ 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ดี เรายินดีจะแก้ไขข้อห่วงกังวลของท่านและขอบพระคุณหากท่านให้โอกาสเราได้แก้ปัญหาก่อนที่ท่านจะติดต่อไปยังหน่วยงานกากับดูแล

4. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวและหน้าที่ของเราในการแจ้งให้ท่านทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว การติดต่อสื่อสาร ธุรกรรม และ การทำธุรกิจกับเราทั้งหมดจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้ ในเวอร์ชั่นล่าสุดที่ใช้บังคับในขณะนั้น ๆ

5. กำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลล่าสุด และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นเรื่องสำคัญ กรุณาแจ้งให้เราทราบทันทีหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่ท่านมีความสัมพันธ์กับเรา การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เราไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านต้องการได้รับ ท่านสามารถเข้าถึง ปรับปรุงข้อมูล และ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อโดยการเข้าไปยังบัญชีที่ท่านมีกับเราทางเว็บไซต์หรือแอปสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ หากท่านไม่มีบัญชีกับเรา ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการดังกล่าวได้ (กรุณาดูหัวข้อ “ใครรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ “GCOO” ข้างต้น)

6. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างและเก็บรวบรวมอย่างไร
เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ ประมวลผล และส่ง หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับท่านดังนี้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6.1.ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลโปรไฟล์
6.1.1.สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท เราเก็บรวบรวมชื่อ วันเกิด เพศ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน สถานที่ที่ท่านอยู่ ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม หรือ ความคิดเห็นที่เราได้รับจากท่าน
6.1.2.หากท่านเป็นชาร์จเจอร์ หรือ ซัพพลายเออร์ นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น เราอาจเก็บรวบรวมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ประจำตัวชาวต่างชาติ ข้อมูลหนังสือเดินทาง หรือ ข้อมูลใบอนุญาติทำงานของท่านด้วย
6.1.3.หากท่านเป็นผู้สมัครงานเพื่อร่วมงานกับเรา นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ด้วย ขึ้นอยู่กับลักษณะของตำแหน่ง งานที่กำลังพิจารณา ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิง เป้าหมายในการทางาน ประวัติส่วนตัว , ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา และ การฝึกอบรม ผลการทำงาน ลิงก์ไปยังข้อมูลประวัติการทำงานของท่านที่เป็นข้อมูลสาธารณะ ข้อมูล สุขภาพ ( รวมถึงข้อมูลการลาป่วยในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งงานก่อนหน้านี้ และ ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ) ข้อมูล การกระทำความผิด หรือ การถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ข้อมูลการเป็นสมาชิกสมาคมทางวิชาชีพ หรือ การค้า (ถ้ามี) หรือ ข้อมูล อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการให้โอกาสอย่างเท่าเทียม 6.1.4.ข้อมูลติดต่อ
- สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท ที่อยู่สำหรับการส่งไปรษณีย์ หรือ ใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์
6.1.5.ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลธุรกรรม สำหรับลูกค้าหรือชาร์จเจอร์ ข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งเข้ารหัส และ รายละเอียดบัญชี ข้อมูลการชำระเงินให้แก่ท่าน หรือ โดยท่าน คำสั่งของท่าน เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์/บริการจากเรา
6.1.6.ข้อมูลทางเทคนิค ที่อยู่ไอพี ข้อมูลสาหรับการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ของท่าน และเขตเวลา และตำแหน่งที่ตั้งของท่าน
6.1.7.ข้อมูลการใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอปของเราโดยท่าน และการใช้บริการของเราโดยท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่านเมื่อท่านใช้บริการของเรา หรือ ให้บริการแก่เราในฐานะชาร์จเจอร์ หรือ ซัพพลายเออร์ หรือการประมวลผลใบสมัครงานของท่านเพื่อร่วมเป็นสมาชิกในทีมของเรากับเรา
6.1.8.ข้อมูลเพื่อการตลาด ตัวเลือกของท่านเกี่ยวกับการรับข่าวสารเพื่อการทำการตลาดจากเราและบุคคลภายนอก และตัวเลือกของท่านเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับเรา
6.1.9. ข้อมูลโดยรวม นอกจากนี้ เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลโดยรวมด้วย เช่น ข้อมูลเชิงสถิติหรือข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่ได้จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ( แต่ข้อมูลประเภทนี้ไม่จัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหากไม่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) หากเรานำข้อมูลโดยรวมมารวม หรือ เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เราจะปฏิบัติกับข้อมูลที่ได้จากการรวมข้อมูลเข้าด้วยกันนั้นอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
6.1.10.ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ หากท่านเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของเรา เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษเกี่ยวกับท่าน ( ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิตด้านเพศ พฤติกรรม ทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ)
6.2.วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6.2.1.การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราจากการที่ท่านยื่นและส่งแบบฟอร์มเอกสาร หรือจากการติดต่อกับเราทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล การประชุมแบบต่อหน้า เป็นต้น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เมื่อท่านสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของเรา หรือ สมัครบัญชีกับเรา หรือ สมัครเป็นชาร์จเจอร์ หรือ ซัพพลายเออร์ หรือ สมัครงานเพื่อร่วมงานกับเรา หรือ เมื่อท่านสร้างบัญชีกับเรา รวมถึงบัญชีบนเว็บไซต์ หรือ บนแอปของเรา
6.2.2.เทคโนโลยีหรือการมีปฏิสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือแอปของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน กิจกรรมการท่องเว็บ และ รูปแบบการท่องเว็บ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้โดยการใช้คุกกี้ ข้อมูลบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยีอื่นที่ คล้ายคลึงกัน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ “คุกกี้” ด้านล่าง
6.2.3.บุคคลภายนอกหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลภายนอกและแหล่งข้อมูลสาธารณะดังนี้
6.2.4.ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลโปรไฟล์ ข้อมูลติดต่อ และ ข้อมูลทางเทคนิคจากบุคคลต่อไปนี้
- ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Google
- เว็บไซต์บริษัท
- บุคคลใด ๆ และ แหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีความเกี่ยวข้องในทางอาชีพ เพื่อประเมินคุณสมบัติ หรือ ตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงาน หรือ ของซัพพลายเออร์ หรือ ชาร์จเจอร์ เช่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิงที่ท่านให้ หรือ ในกรณีที่ท่านได้รับการแนะนำโดยเพื่อน อดีตนายจ้าง อดีตเพื่อนร่วมงาน หรือ นายจ้างรายปัจจุบัน หรือ บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุไว้ในใบสมัครงาน หรือ ประวัติส่วนตัว ของท่าน
- เครือข่ายโฆษณาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn และ
- ผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูล เช่น Google 6.2.5.ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกรรมจากผู้ให้บริการทางเทคนิค ผู้ให้บริการชาระเงิน และ การส่งสินค้า เช่น [ระบุชื่อผู้ให้บริการชาระเงิน] และ Adyen รวมถึงบริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ผู้ให้บริการคลาวด์ และผู้ให้บริการโทรคมนาคม
6.2.6.ข้อมูลระบุตัวตน และ ข้อมูลติดต่อจากผู้ให้บริการจัดให้ข้อมูล หรือ รวมข้อมูลเข้าด้วยกัน

7. หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา
ในกรณีที่เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือ ตามข้อกำหนดในสัญญาใด ๆ ที่เรามีกับท่าน การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราร้องขออาจส่งผลดังนี้
(1) ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่เรามีหรือพยายามเข้าทำกับท่าน ( เช่น เพื่อจัดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอ หรือชำระเงินให้แก่ท่านในกรณีที่ท่านเป็นซัพพลายเออร์หรือชาร์จเจอร์)
(2) ทำให้เราไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือ การออกผลิตภัณฑ์/บริการล่าสุดของเรา
(3) ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราจัดขึ้น ในกรณีข้างต้น เราอาจต้องยกเลิกผลิตภัณฑ์ บริการ การจัดหาสินค้า/บริการ คำสั่ง บัญชี หรือธุรกรรมที่เรามีกับท่าน แต่เรา จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้น

8. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและด้วยเหตุใด
โดยทั่วไป เราไม่ได้อาศัยการได้รับความยินยอมจากท่านเป็นฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ( ยกเว้น ในการส่งวัสดุการตลาดแบบตรงของบุคคลภายนอกให้แก่ท่านทางอีเมลหรือข้อความ หรือ หากกฎหมายกำหนด เมื่อส่ง หรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการตลาดแบบตรงโดยเราหรือบุคคลภายนอกได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อไปที่ www.gcoo.io หรือ info@thaipm.io หรือ line @gcoo หรือเบอร์ติดต่อ02-079-1103
สำหรับวิธีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ ฐานกฎหมายที่เราอาศัยเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเท่านั้น เว้นแต่ เราจะมีเหตุผลอันสมควรที่จะเห็นว่าเป็นการจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น เพื่อเหตุผลอื่น ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น กรุณาติดต่อ หรือ info@thaipm.io หรือ line @gcoo หรือเบอร์ติดต่อ02-079-1103 หากท่านต้องการคำอธิบายว่าการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่นั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมอย่างไร
หากเราต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม เราจะแจ้งให้ท่านทราบ พร้อมทั้งแจ้งฐานกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ หรือ ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนดเช่นนั้น หรือ อนุญาตให้ทำได้

ตถภุประสงค์/กิจกรรมที่จะมีการเก็บรวบรวม/ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเป็นลูกค้า ผู้สมัครงาน ชาร์จเจอร์ หรือซัพพลายเออร์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผล ข้อมูลรวมถึงฐานกฎหมายที่อาศัยประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อลงทะเบียนลูกค้ารายใหม่ให้แก่ท่าน หรือลงทะเบียนผู้สมัครงาน หรือชาร์จเจอร์หรือซัพพลายเออร์ให้แก่ท่าน และให้บริการและความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัยชีของท่าน (ก) ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลโปรไฟล์
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ก) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน
(ข) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (เพื่อประเมินใบสมัครงานของท่านเพื่อร่วมงานกับเรา หรือทำคำขอสมัครเป็นชาร์จเจอร์หรือซัพพลายเออร์)
เพื่อประมวลผลธุรกรรมของท่านและส่งมอบสินค้าหรือบริการ ซึ่งรวมถึง
(ก) จัดการการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
(ข) เก็บหรือรับเงินที่ต้องชำระแก่เรา
(ค) ให้บริการช่วยเหลือลูกค้า
(ก) ข้อข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลโปรไฟล์
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลธุรกรรม
(ง) ข้อมูลเพื่อการตลาด
(ก) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน
(ข) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันขอบด้วยกฎหมายของเรา (เพื่อรับเงินที่ต้องชำระแก่เรา)
เพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน ซึ่งรวมถึง
(ก) แจ้งให้ท่านทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขสัญญา หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ หรือนโยบายอื่นๆ ของเรา
(ข) ขอให้ท่านเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์/บริการหรือตอบแบบสอบถาม
(ค) ประเมินคุฯสมบัติของท่านในฐานะผู้สมัครงาน หรือประเมินคำขอของท่านเพื่อสมัครเป็นซัพพลายเออร์หรือชาร์เจอร์

เพื่อบริหารจัดการและรักษาธุรกิจ รวมถึงเว็บไซด์หรือแอปของเรา (รวมถึงการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ทดสอบ บำรุงรักษาระบบ ให้ความช่วยเหลือ การรายงาน และการจัดเก็บข้อมูลไว้บนแพลตฟอร์ม
(ก) ข้อข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลโปรไฟล์
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลธุรกรรม
(ง) ข้อมูลเพื่อการตลาด

(ก) ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลโปรไฟล์
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลทางเทคนิค
(ง) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน
(บี) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
(ซี) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันขอบด้วยกฎหมายของเรา (เพื่อปรับปรุงข้อมูลในบันทึกของเราให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและเพื่อให้ทราบว่าลูกค้ามีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเราอย่างไร หรือท่านเหมาะสมกับตำแหน่งงานของเราหรือไม่ หรือเหมาะสมที่จะเป็นชาร์เจอร์หรือซัพพลายเออร์ของเราหรือไม่

(ก) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (เพื่อประกิบธุรกิจของเราให้บริการด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย การป้องกันการหลอกลวง หรือเพื่อการปรับโครงสร้างองค์กรหรือโครงสร้างองค์กรหรือโครงสร้างกลุ่มบริษัท หรือการขายกิจการของเราทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่ผู้อื่น หรือเพื่อจ้างช่วงให้ผู้อื่นให้บริการบางส่วนแทนเรา)
(ข) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
เพื่อแสดงเนื้อหาและโมษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านไว้บนเว๊ปไซด์และแอปของเราและเพื่อให้ทราบว่าโมษณาที่เราแสดงให้แก่ท่านมีประสิทธิภาพเพียงไร (ก) ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลโปรไฟล์
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลการใช้
(ง) ข้อมูลเพื่อการตลาด
(จ) ข้อมูลทางเทคนิค
เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันขอบด้วยกฎหมายของเรา (เพื่อให้ทราบว่าลูกค้ามีประสบการณ๋ในการใช้บริการของเราอย่างไน หรือประเมินประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ ผู้สมัครงาน หรือชาร์จเจอร์ในการให้หรือจะให้ผลติภัณฑ์/บริการแก่เรา เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ การขยายกิจการ และเพื่อแจ้งกลยุทธ์การตลาด เพื่อหาประเมินผู้สมัครงาน)
เพื่อใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงเว็ปไซด์และแอป ผลิตภัณฑ์/บริการ การตลาดความสัมพันธืกับลุกค้า และปรสบการณืของลูกค้า (ก) ข้อมูลทางเทคนิค
(ข) ข้อมูลการใช้
เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันขอบด้วยกฎหมายของเรา (เพื่อกำหนดกลุ่มลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือกำหนดคุฯสมบัติของผู้สมัครงานหรือชาร์เจอร์ที่จำเป็นสำหรับการจัดให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อปรับปรุงข้อมูลเว๊ปไซด์และแอปให้เป็นปัจจุบันและตรงตามความสนใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาธุรกิจของเราและเพื่อแจ้งกลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจของเรา
เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านอาจสนใจหรือแนะนำตำแหน่งงานว่าง และเพื่อช่วยให้ท่านได้รับตำแหน่งว่าง และเพื่อช่วยให้ท่านได้รับตำแหน่งงานภายในบริษัทเราที่เหมาะสมกับท่าน หรือเพื่อแจ้งให้ท่านทราบข่าวสารที่เกี่ยวข้อง (ก) ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลโปรไฟล์
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลทางเทคนิค
(ง) ข้อมูลการใช้
เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของเราและเพื่อการขยายกิจการ)


เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดข้างต้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้อื่นดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ใน ตารางข้างต้น
- บุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในกลุ่ม บริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด ตามคำจำกัดความในหัวข้อ “คำอธิบายศัพท์”
- บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่ม บริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด
ตามคำจำกัดความในหัวข้อ “คำอธิบายศัพท์
- บุคคลภายนอกที่เราอาจเลือกเพื่อทำการขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินบางส่วนของเราให้ หรือ เพื่อให้มีการควบรวมกิจการกัน หรือ บุคคลภายนอกที่เราอาจต้องการซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการด้วย หากมีการเปลี่ยนแปลงในกิจการของเรา เจ้าของ รายใหม่อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะเดียวกับที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
- บุคคลใด ๆ ที่กฎหมาย หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานของรัฐ หรือคำสั่งศาล กำหนดให้เรามีหน้าที่ต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ หรือเป็นการจาเป็นเพื่อคุ้มครอง ยกขึ้นต่อสู้ หรือ บังคับสิทธิของกลุ่ม บริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด

เรากำหนดให้บุคคลภายนอกทุกประเภทต้องปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย เราอาจใช้วิธีการอัตโนมัติ เพื่อทำการตัดสินใจในบางกรณี รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินลูกค้า เช่น เมื่อการทำเช่นนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือ เมื่อเรามีสิทธิทำเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน เราใช้ข้อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ และ ประเมินลูกค้าเพื่อให้เราสามารถจัดให้บริการที่ดีที่สุดของกลุ่มบริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด
แก่ท่านรวมถึงการ ทำการตลาดบางประการที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจ ท่านมีสิทธิเลือกให้เราไม่ทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยวิธีการอัตโนมัติเท่านั้น รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินลูกค้า ซึ่งมีผลทางกฎหมายต่อท่าน หรือ มีผลในประการสำคัญต่อท่านในทางอื่น หากท่านต้องการใช้สิทธิดังกล่าว กรุณาติดต่อเราที่ www.gcoo.io หรือ info@thaipm.io หรือ line @gcoo หรือเบอร์ติดต่อ02-079-1103
หากท่านอยู่ระหว่างการสัมภาษณ์งานหรือยื่นใบสมัครงานกับเรา ขั้นตอนดังกล่าวอาจต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดมากขึ้น รวมถึงข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือ เผ่าพันธุ์ของท่านที่ท่าน หรือ บุคคลอื่นให้แก่เรา ข้อมูลเหล่านี้อาจจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน หรือ เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งงานหนึ่ง ๆ ที่ท่านต้องการสมัคร ตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งเราอาจอาศัยความจำเป็นนี้เป็นฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ ในกรณีที่เราไม่สามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นได้ เราจะขอให้ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งด้วยวาจาทางอีเมล หรือ ทางขั้นตอนทางออนไลน์ สำหรับกิจกรรมเฉพาะอย่างซึ่งเราจาเป็นต้องได้รับความยินยอม และจะบันทึกคำตอบของท่านไว้ ในกรณี ที่เราอาศัยฐานความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมสาหรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ สิทธิของท่านในเรื่องความเป็นส่วนตัว ” ด้านล่าง

9. การทำการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยเราหรือบุคคลภายนอก
เราอาจใช้ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลโปรไฟล์ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลเพื่อการตลาด หรือข้อมูลการใช้ของท่านเพื่อทำความเข้าใจว่าท่านอาจต้องการ หรือ จำเป็นต้องใช้ หรือ อาจสนใจผลิตภัณฑ์/บริการใด หรือ อาจจำเป็นต้องจัดให้มีบริการของซัพพลายเออร์ หรือ ชาร์จเจอร์ในลักษณะใด เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการ และ ข้อเสนอใดที่ท่านอาจสนใจ
ท่านจะได้รับวัสดุการตลาดจากเรา หากท่านเคยขอข้อมูลจากเรา หรือ เคยซื้อผลิตภัณฑ์ หรือ บริการจากเรา ลงทะเบียนกับเราใน ฐานะลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือ ชาร์จเจอร์ หรือ หากท่านให้ข้อมูลของท่านกับเราเมื่อท่านเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน หรือ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และ ในแต่ละกรณีดังกล่าวท่านไม่ได้เลือกที่จะไม่รับวัสดุการตลาดในลักษณะดังกล่าว
เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัทบีมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดก็ต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งซึ่งท่านเป็นฝ่ายเลือกที่จะให้ความยินยอมนั้นเอง

10. การเลือกที่จะไม่รับวัสดุการตลาดและการส่งเสริมการขาย
ท่านสามารถขอให้บุคคลภายนอกหยุดส่งวัสดุการตลาดถึงท่านได้ทุกเมื่อโดยไปตามลิงก์สำหรับการเลือกไม่รับวัสดุดังกล่าวที่ ปรากฏอยู่ในข้อความเพื่อการทำตลาดใด ๆ ที่ส่งถึงท่าน หรือ โดยการติดต่อมายัง www.gcoo.io หรือ info@thaipm.io หรือ line @gcoo หรือเบอร์ติดต่อ02-079-1103 ทั้งนี้ การที่ท่านเลือกที่จะไม่รับวัสดุการตลาดเหล่านี้ จะไม่ส่งผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราอันเนื่องมาจากการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการ การลงทะเบียนเพื่อรับการรับประกัน ประสบการณ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือธุรกรรมอื่น

11. คุกกี้
ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ของเบราว์เซอร์ทั้งหมด หรือ บางประเภท หรือ แจ้งเตือนท่านเมื่อเว็บไซต์ ติดตั้งหรือเข้าถึงคุกกี้ การปิดการใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้อาจทาให้บางส่วนของเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือทางานได้ไม่ปกติ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ได้จากนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา ที่ www.gcoo.io

12. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผย ส่งหรือโอน จัดเก็บ ประมวลผล และ/หรือ จัดการข้อมูลของท่านในประเทศอื่น ซึ่งไม่ใช่ประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น
บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด หลายรายอยู่ในประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลเหล่านี้จะต้องมีการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ หรือ ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “ประเทศอื่น ๆ” ด้านล่าง
เมื่อใดก็ตามที่เราส่ง หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นจะได้รับความคุ้มครองในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น กรุณาติดต่อ www.gcoo.io หรือ info@thaipm.io หรือ line @gcoo หรือเบอร์ติดต่อ02-079-1103 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการที่เราใช้เมื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

13. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
เรามีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่จัดทำขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหายโดยมิได้ตั้งใจ หรือมีการใช้ เข้าถึง เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถเข้าถึงได้เฉพาะโดยพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง และ บุคคลภายนอกประเภทอื่นซึ่งตามหน้าที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้น และ เรากำหนดให้บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ
เราได้จัดทำขั้นตอนการดำเนินการเมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และ จะแจ้งให้ท่าน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลด้านความ เป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลดังกล่าวหากเรามีหน้าที่ตามกฎหมายต้องรายงาน

14. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด
เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น รวมถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หน้าที่ทางบัญชี หรือ หน้าที่ในการรายงาน ในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพิจารณาปริมาณ ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นโดยวิธีอื่นได้หรือไม่ และ หน้าที่ตามกฎหมายที่เรามีตามกฎหมาย เรามีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา (รวมถึงข้อมูลติดต่อ ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลทางการเงิน และ ข้อมูลธุรกรรม) เป็นระยะเวลาหนึ่ง ๆ ( ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เป็นระยะเวลาหกปี ) หลังจากที่ท่านไม่ได้เป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของเราอีกต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาดูหัวข้อ “ ประเทศอื่น ๆ ” ด้านล่าง
ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลของท่านได้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเรื่อง สิทธิในการขอให้ลบ ด้านล่าง

15. สิทธิของท่านในเรื่องความเป็นส่วนตัว
ในบางกรณี ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ กรุณาติดต่อ www.gcoo.io หรือ info@thaipm.io หรือ line @gcoo หรือเบอร์ติดต่อ02-079-1103 หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านในเรื่องความเป็นส่วนตัว
ท่านจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ( หรือ ใช้สิทธิอื่นที่ท่านมีเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ) อย่างไรก็ดี เราอาจคิดค่าบริการตามสมควรหากคำขอของท่านไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายให้สิทธิไว้ หรือ ท่านส่งคำขอซ้าๆ กัน หรือมากเกินสมควร หรือ เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านในกรณีเหล่านี้
เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่าน เพื่อช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวบุคคลของท่านและมั่นใจว่าท่านมีสิทธิเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ( หรือใช้สิทธิอื่นใดที่ท่านมี ) การดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีขึ้นเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลใดที่ไม่มีสิทธิได้รับ นอกจากนี้ เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำขอของท่านเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการตามคำขอของท่าน
เราพยายามจะดำเนินการตามทุกคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายภายในหนึ่งเดือน แต่ในบางครั้งเราอาจใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของท่านมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือท่านมีคำขอในหลายเรื่อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเป็นกรณีดังกล่าว รวมถึงแจ้งความคืบหน้าใด ๆ ให้ท่านทราบ ในเรื่องความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจง่าย เกี่ยวกับรายละเอียด ว่าเราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร และ ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้
สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถใช้สิทธินี้เพื่อให้ได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และ เพื่อตรวจสอบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยเราเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
สิทธิในการขอให้เราแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา ท่านสามารถใช้สิทธินี้เพื่อให้ ข้อมูลใด ๆ ของท่านที่ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่ถูกต้อง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเราได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยเราอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากท่านก่อน
สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้เพื่อขอให้เราดำเนินการลบ หรือ นำข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบหากเราไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะประมวลผลข้อมูลนั้นต่อไป นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบหากท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลและเราได้ดำเนินการตามคำขอของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ดูด้านล่าง) หรือในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลของท่านที่เราได้ดำเนินการไปอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ เราจำเป็นต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอลบข้อมูลของท่านได้เสมอไปเนื่องด้วยเหตุผลบางประการตามกฎหมาย ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากทำได้ ในเวลาที่ท่านมีคำขอ
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลนั้น โดยอาศัยฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา(หรือของบุคคลภายนอก) และ ท่านอยู่ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้ท่านต้องการคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลที่อาศัยฐานกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากท่านรู้สึกว่าการประมวลผลข้อมูลนั้นกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของท่าน นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลหากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดแบบตรง แต่ในบางกรณี เราอาจแสดงได้ว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าอันทำให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปได้
สิทธิในการขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้ เพื่อขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) หากท่านต้องการให้เราตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
(2) หากการใช้ข้อมูลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการให้เราลบข้อมูล
(3) หากท่านต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้แม้เราจะไม่ต้องการข้อมูลนั้นแล้ว เนื่องจากท่านมีความจำเป็นต้องใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
(4) ท่านได้คัดค้านการใช้ข้อมูลของท่านโดยเรา แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าอันทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลนั้นต่อไปได้หรือไม่ สิทธิในการขอให้ส่ง หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่น เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่เป็นระเบียบ และ สามารถอ่านได้โดยง่ายด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และ ใช้งานโดยทั่วไปได้ ให้แก่ท่านหรือบุคคลอื่นที่ท่านเลือก สิทธินี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีข้อมูลอัตโนมัติที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แต่แรก หรือ ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติตามสัญญา ที่เรามีกับท่าน
สิทธิในการถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลที่ได้กระทำไป ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว หากท่านถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถจัดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ท่าน หากเป็นกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบในขณะที่ท่านถอนความยินยอม

16. คำอธิบายศัพท์
ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง ประโยชน์ของกิจการของเราจากการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งช่วยให้เราสามารถมอบบริการ/ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด พร้อมประสบการณ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดให้แก่ท่าน เรามีมาตรการที่ช่วย ให้สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะได้พิจารณาและชั่งน้ำหนักระหว่างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน ( ทั้งในแง่ดีและไม่ดี ) กับ สิทธิของท่านก่อนที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการใด ๆ หากประโยชน์ของเราไม่ได้มีความสาคัญยิ่งกว่าผลกระทบที่จะเกิดแก่ท่าน ( เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่านหรือกฎหมายได้กำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นประการอื่น) กรุณาติดต่อ www.gcoo.io หรือ info@thaipm.io หรือ line @gcoo หรือเบอร์ติดต่อ02-079-1103 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประเมินประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรากับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน สำหรับกิจกรรมอย่างใด อย่างหนึ่ง
การปฏิบัติตามสัญญา หมายถึง การประมวลผลข้อมูลของท่าน เนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือ เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าว
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดารายหนึ่ง ๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ได้ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
บุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด
บริษัทอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทบีม ตามรายชื่อใน www.gcoo.io
บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด
ให้บริการซึ่งกระทำการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ( ซึ่งอาจอยู่ในประเทศที่เราดำเนินการ ตามรายละเอียดใน www.gcoo.io หรือ ในประเทศอื่น ๆ ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ ประเทศอื่น ๆ” ด้านล่าง หรือ ในประเทศอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้) ซึ่งให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบแก่เรา
ที่ปรึกษาทางวิชาชีพซึ่งกระทำการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม เช่น ทนายความ เจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา พนักงานบัญชี ผู้รับประกันภัย ผู้ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง หรือที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น ๆ ( ซึ่งอาจอยู่ในประเทศที่เราดำเนินการ ตามรายละเอียดใน www.gcoo.io หรือในประเทศอื่น ๆตามรายละเอียดในหัวข้อ “ประเทศอื่น ๆ” ด้านล่าง หรือ ในประเทศอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ) ซึ่งให้บริการหาคำปรึกษา บริการธนาคาร บริการด้านกฎหมาย บริการประกันภัย การจ่ายเงินเดือน หรือ บริการด้านบัญชี หรือ บริการสรรหาบุคลากรและตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงแก่เรา
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งเราให้ข้อมูลที่อยู่และหมายเลขติดต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวย ความสะดวกในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและ/หรือบริการที่จัดให้
พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าบนระบบออนไลน์ซึ่งให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการชำระเงิน บริการจัดเก็บข้อมูล บริการด้านการตลาด การดำเนินการ และ ลูกค้าสัมพันธ์
หน่วยงานใด ๆ ตามกฎหมาย และ หน่วยงานกำกับดูแลในอุตสาหกรรมที่เราประกอบกิจการ
ผู้ให้บริการช่วง หรือ ผู้ให้บริการ หรือ จัดให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นบุคคลภายนอกตามที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม
บุคคลใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

ประเทศไทย
ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้คำว่า “ ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า “ ข้อมูลส่วนบุคคล ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ( “ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ” ) ซึ่งปัจจุบันให้คำจากัดความไว้ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
นอกจากข้อกำหนดที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว หากท่านอยู่ในประเทศไทย ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้บังคับกับท่านด้วย
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว การติดต่อสื่อสาร ธุรกรรม และการทำธุรกิจกับเราทั้งหมดจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้ในเวอร์ชั่นล่าสุดที่ใช้บังคับในขณะนั้น ๆ หากการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ดังกล่าวจะส่งผลต่อวัตถุประสงค์เดิมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว และ หากกฎหมายกำหนด เราจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลบังคับ
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง ที่เราเก็บรวบรวม และ เราเก็บรวบรวมอย่างไร
(2.1)หากท่านเป็นชาร์จเจอร์หรือซัพพลายเออร์ เราอาจเก็บรวบรวมเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง หรือ ข้อมูลใบอนุญาตทำงานของท่านด้วย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ระบุอยู่ในเอกสารดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจ เก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตของท่าน เพื่อประมวลผลการชำระเงินสำหรับบริการและ/หรือสินค้าที่จัดให้
(2.2)หากท่านเป็นผู้สมัครงานเพื่อร่วมงานกับเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ด้วย ขึ้นอยู่กับลักษณะของตำแหน่งงานที่เราพิจารณา ได้แก่ รูปถ่ายของท่าน เอกสารที่มีข้อมูลระบุตัวบุคคลของท่าน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และ/หรือใบอนุญาตทำงาน) และ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ระบุอยู่ในเอกสารดังกล่าว
(2.3)สำหรับข้อมูลติดต่อ เราอาจเก็บรวบรวมที่อยู่ที่บ้าน และ ที่อยู่สำนักงานของท่านด้วย
(2.4)โดยทั่วไป เราไม่มุ่งหมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษที่อาจปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ( ได้แก่ กลุ่มโลหิตและ/หรือศาสนา) ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้ท่านปิดหรือขีดฆ่าข้อมูลนั้นก่อนที่จะมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้แก่เรา ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปิด หรือ ขีดฆ่าข้อมูลดังกล่าว เราอาจทำการปิดหรือขีดฆ่าข้อมูลนั้นเองโดยที่ไม่มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ
(3) เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและด้วยเหตุใด
(3.1)สำหรับซัพพลายเออร์ และ ชาร์จเจอร์ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินการตามคำขอของท่านในการเข้าทำนิติสัมพันธ์กับเรา
(3.2) สำหรับผู้สมัครงาน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของท่านในการเข้าทำนิติสัมพันธ์กับเรา พิจารณา และ ตัดสินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านสำหรับตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร
(3.3)สำหรับผู้สมัครงาน เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเชื้อชาติ หรือ เผ่าพันธุ์ ที่เราได้จากท่าน หรือ ผู้อื่น เพื่อการปฏิบัติงาน หรือ เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร ในกรณีที่เราไม่สามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นได้ เราจะขอให้ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งก่อน หรือ ในขณะที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนนั้น
(3.4)ในกรณีเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาดแบบตรง ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อไปที่ info@thaipm.io หรือ line @gcoo หรือเบอร์ติดต่อ02-079-1103 หรือ ท่านอาจเลิกรับการติดต่อสื่อสารเพื่อการตลาดแบบตรงจากเราได้โดยการไปตามลิงก์ที่ให้ไว้ในอีเมลหรือข้อความ SMS (แล้วแต่กรณี) ที่เราส่งถึงท่านเพื่อการตลาด แบบตรง
(4) หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา
ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย แต่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ อาจส่งผลให้เราและ/หรือท่านกระทำฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับ
(5) การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัท ไทย เพอโซนอล โมบิลิตี้ จำกัด และ บุคคลภายนอกที่อาจอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย ซึ่งประเทศปลายทางนั้นอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ใช้บังคับในประเทศของท่านกำหนด อย่างไรก็ดี เมื่อใดก็ตามที่เราจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองในระดับใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ กฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ
(6) เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด
กฎหมายกำหนดให้เราเก็บข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ ของเรา ( ซึ่งรวมถึงข้อมูลติดต่อ ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกรรม) อย่างน้อย 5 ปี หลังจากความสัมพันธ์ของท่านในฐานะลูกค้าหรือซัพพลายเออร์สิ้นสุดลง เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี
(7) สิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน
หากท่านอยู่ในประเทศไทย ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูล ขอให้แก้ไขข้อมูล ขอให้ลบข้อมูล คัดค้านการประมวลผลข้อมูล ระงับการประมวลผลข้อมูล ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล) และถอนความยินยอม อย่างไรก็ดี การใช้สิทธิเหล่านี้ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อกำหนดที่ต่างไปจาก ที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รายละเอียดความแตกต่างของสิทธิดังกล่าวมีดังนี้

สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้ เพื่อเข้าถึง หรือ ได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และ เพื่อตรวจสอบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยเราเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้ เพื่อขอให้เราดาเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1)เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(2)เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมและเราไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
(3)เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
(4)เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งได้เก็บรวบรวมโดยอาศัยความจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา เว้นแต่ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือ
(5) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ทั้งนี้ เราอาจไม่สามารถดำเนินการ ตามคำขอลบข้อมูลของท่านได้เสมอไปเนื่องด้วยเหตุผลบางประการตามกฎหมายซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากทำได้ ในเวลาที่ท่าน มีคำขอ
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลนั้นโดยอาศัยฐานประโยชน์ อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลภายนอก) เป็นต้น แต่ในบางกรณี เราอาจแสดงได้ว่า เรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าอันทำให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปได้ นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิคัดค้านในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้ เพื่อขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) หากท่านต้องการให้เราตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและเรากำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามคำขอ ดังกล่าว
(2) หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการให้เราลบข้อมูล
(3) หากท่านต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้แม้เราจะไม่ต้องการข้อมูลนั้นแล้ว เนื่องจากท่านมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
(4) ท่านได้คัดค้านการใช้ข้อมูลของท่านโดยเรา แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญยิ่งกว่า อันทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลนั้นต่อไปได้หรือไม่
สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ท่านหรือผู้อื่น เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่เป็นระเบียบและสามารถอ่านได้โดยง่ายด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และ ใช้งานโดยทั่วไปได้ ให้แก่ท่านหรือบุคคลอื่นที่ท่านเลือก ในกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบนั้นอยู่แล้ว
กรุณาติดต่อ info@thaipm.io หรือ line @gcoo หรือเบอร์ติดต่อ02-079-1103 หากท่านต้องการใช้สิทธิในความเป็นส่วนตัวใด ๆ
นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานในประเทศไทยที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไรก็ดี เรายินดีจะแก้ไขข้อห่วงกังวลของท่านและขอบพระคุณหากท่านให้โอกาสเราได้แก้ปัญหาดังกล่าวก่อนที่ท่านจะติดต่อไปยังหน่วยงานกำกับดูแล เราพยายามจะดำเนินการตามทุกคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายภายใน 1 เดือน แต่ในบางกรณีเท่าที่กฎหมายหรือข้อบังคับที่ ใช้บังคับอนุญาต เราอาจใช้เวลามากกว่า 1 เดือน หากคำขอของท่านมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือท่านมีคำขอในหลายเรื่อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากเป็นกรณีดังกล่าว รวมถึงแจ้งความคืบหน้าใด ๆ ให้ท่านทราบ

17. ประเทศอื่น ๆ
หากเว็บไซต์ หรือ แอปของเรา มีการใช้โดยบุคคล ซึ่งอยู่ในประเทศใด ๆ ต่อไปนี้ ให้ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้บังคับตามกรณี ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จัดทำเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี หากข้อความในสองภาษานี้ขัดแย้งกัน ให้ใช้ ฉบับภาษาเกาหลีเป็นสาคัญ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีต่าง ๆ เป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- บันทึกใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรม เช่น เครื่องหมาย โฆษณา และเนื้อหาของสัญญาและการเข้าทาสัญญา ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- บันทึกใด ๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายหรือโฆษณา: 6 เดือน
- บันทึกใด ๆ เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาหรือคำสั่ง การชาระเงิน การให้บริการ เป็นต้น: 5 ปี
- บันทึกใด ๆ เกี่ยวกับการยุติเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค หรือการระงับข้อพิพาท: 3 ปี
การเก็บรักษาข้อมูลยืนยันการติดต่อสื่อสารตามมาตรา 41 แห่งกฎหมายคุ้มครองความลับในการติดต่อสื่อสาร
- วันที่มีการติดต่อสื่อสารโดยผู้รับบริการแบบสมาชิก เวลาที่การติดต่อสื่อสารดังกล่าวเริ่มต้นและสิ้นสุดลง หมายเลขของผู้รับบริการแบบสมาชิก ความถี่ในการใช้ ข้อมูลการติดตามตาแหน่งที่ตั้งของสถานีที่มีการนำยานพาหนะออก: 1 ปี
- การติดต่อสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการติดตามตาแหน่งที่ตั้งที่มีการเชื่อมต่อ: 3 เดือน
การลบข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลทันที เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็น เช่น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลนั้น ขั้นตอนและวิธีการลบข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้
1) ขั้นตอนการลบ เราเลือกข้อมูลส่วนบุคคลตามเหตุที่เกิดขึ้นอันเป็นเหตุผลให้ต้องดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2) วิธีการลบ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกและจัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เราใช้วิธีต่าง ๆ เช่น Low Level Format เพื่อให้ไม่สามารถกู้คืนบันทึกนั้นได้ และสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกและจัดเก็บไว้ในรูปแบบกระดาษ เราจะทำลายข้อมูลโดยการ ใช้เครื่องทำลายกระดาษ หรือ เผาข้อมูลนั้น